Priesterstraat 38, 9600 Ronse info@lionsronse.be

Goede doelen

De VZW Goede Doelen Lions Club Ronse-Renaix beheert alle middelen die via fundraising verzameld worden.  De leden van de VZW onderzoeken de mogelijkheden om initiatieven op lokaal en sociaal vlak te ondersteunen.  Een interne en externe aanvraag wordt steeds grondig geanalyseerd door de leden van onze commissie Goede Doelen en krijgt steeds een gemotiveerd antwoord en (eventueel) gevolg.

Hierbij een overzicht van onze langlopende projecten.  We staan steeds open om nieuwe voorstellen te bespreken.

Vredesposter

Jaarlijks organiseren Lions clubs wereldwijd een tekenwedstrijd voor leerlingen van het laatste jaar lager onderwijs met als thema "vrede".  Ook Lions Club Ronse ondersteunt dit initiatief en werkt hiervoor nauw samen met de scholen van Ronse en omstreken.  Meer informatie omtrent deelname kan je vinden op onze Facebook pagina.  Hierbij alvast de foto van de winnaar van vorig jaar.

De Vrolijke Kring

In 2003 werd de VZW De Vrolijke Kring – La Ronde Joyeuse opgericht door 4 vrijwilligers vanuit een oudergroep die sinds 1998 bestond. De locatie was toen privé ten huize van een vrijwilliger en de vergaderingen vonden plaats in één van de wijkcentra in Ronse. Sinds de oprichting konden wij genieten van de steun van de Lions door middel van tussenkomsten in sociale dossiers. Dit houdt in dat er op basis van een dossier, door ons opgesteld, financiële steun werd gegeven aan kansarmen en behoeftigen. Op voorstel van enkele lionsleden werd ons in juli 2006 de locatie in de Abeelstraat aangeboden. Dit werd de uitvalsbasis voor de dagelijkse werking van De Vrolijke Kring – La Ronde Joyeuse. Momenteel telt de vereniging ongeveer 200 mensen (waarvan 86 kinderen ) die regelmatig komen en 35  vrijwilligers waarvan 14 met armoede ervaring. Intrede in het Lionshouse 1 februari 2009.

Lions Student Aid (LiSA)

Het Fonds E. Cuvelier stelt zich tot doel kanszoekende jongeren uit Ronse en omstreken die hogere studies wensen te beginnen, te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak. Het fonds E. Cuvelier maakt deel uit van de VZW Goede Doelen van de Lions club Ronse-Renaix en is genoemd naar de stichtende voorzitter van Lions club Ronse-Renaix Dr. Emile Cuvelier. Het fonds werd opgericht in 1998 en heeft sedert zijn oprichting 72 studenten uit de verschillende middelbare scholen in Ronse gesteund. Elke student heeft binnen het fonds een peter die zijn dossier in detail opvolgt en de student raadt geeft en begeleidt doorheen zijn studietraject vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma en bij de zoektocht naar een eerste job.

Hoe gaan wij concreet te werk?

 • Wij houden zeer nauw contact met alle schooldirecties en klasleraren van de hoogste graad van de verschillende onderwijsnetten in Ronse.
 • Uit ervaring weten wij nu dat zij zeer goed geplaatst zijn om een ‘kanszoekende’ kandidaat-studenten voor te stellen. Zij kennen de persoonlijke en familiale situatie. Bovendien weten zij of de student voldoende begaafd en gemotiveerd is om zijn hogere studies met een redelijke kans op succes aan te vatten.
 • Deze kandidaten worden aan het Fonds voorgesteld en na bespreking van de dossiers wordt door de leden van het Fonds beslist welke kandidaten weerhouden worden voor een volgende stap. Hierbij wordt ook al een kandidaat-peter binnen het Fonds vastgelegd. De ‘peter’ is gedurende de ganse studieperiode verantwoordelijk voor de opvolging en begeleiding van zijn/haar student.
 • Na positief signaal vanuit het Fonds contacteert de schooldirectie de student en verschaft deze student de basis uitleg over de werking van het Fonds en de contactgegevens van de kandidaat-peter.
 • Op basis van deze informatie beslist de kandidaat-student of hij/zij verder op het voorstel wenst in te gaan. De kandidaat-student neemt dan op eigen initiatief contact op met de kandidaat-peter voor een eerste contact.
 • In samenwerking met de kandidaat-peter stelt de kandidaat-student een gedetailleerd budget op voor het eerste studiejaar op basis van de template die de kandidaat-peter hem bezorgt. Gedurende deze fase neemt de kandidaat-student ook contact op met de Sociale Dienst van de gekozen onderwijsinstelling om na te gaan of hij /zij recht heeft op een studietoelage of andere tegemoetkomingen vanuit de overheid en/of onderwijsinstelling.
 • Daarna dient de kandidaat-student vrijwillig zijn kandidatuur in onder de vorm van een brief met een korte voorstelling van zichzelf, zijn motivering om hogere studies aan te vatten, een curriculum vitae en een realistisch budget voor het eerste studiejaar met bepaling van de eigen inbreng.
 • De leden van het Fonds buigen zich over de aanvraag en beslissen bij unanimiteit over de aanvaarding van het dossier met in acht name van de argumentatie van de kandidaat-peter.
 • Bij aanvaarding van het dossier door het Fonds, brengt de peter de student op de hoogte en is de student formeel aanvaard.

Een aantal bijzondere aspecten

Discretie

Wij streven binnen het Fonds naar een maximale discretie ten aanzien van de studenten en hun familie. De persoonlijke contacten gebeuren daarom enkel tussen de peter en de student. Ook worden de namen van de studenten niet bekend gemaakt buiten het Fonds en worden de namen ook niet vermeld in de verslagen van onze vergaderingen.

Inzet

Wij verwachten van onze studenten een onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme voor hun studies. Naast de zuivere studie gerelateerde activiteiten vinden wij het ook normaal dat de student via een studenten job zijn steentje bijdraagt op het financiële vlak.

Communicatie

De student neem op eigen initiatief regelmatig (minstens 1 maal per maand) contact op met zijn peter om een stand van zaken te geven met betrekking tot zijn/haar studies. De student neemt ook zeker contact op als er problemen opduiken, de peter overlegt dan wat wij kunnen doen om deze problemen te helpen oplossen!

Welke uitgaven?

Het Fonds komt enkel tussen in studie gerelateerde uitgaven zoals:
 • Inschrijvingsgeld
 • Aankoop cursusmateriaal
 • Reiskosten van en naar de onderwijsinstelling of stageplaats
 • Huur geld studentenkamer
 • Aankoop informaticamateriaal

Betalingen

Betalingen gebeuren zoveel als mogelijk rechtstreeks door het fonds aan de schuldeiser (bv. huur geld studentenkamer). Voor betalingen aan de student gebeurt enkel betaling op basis van de originele bewijsstukken (factuur, kassaticket). De student bezorgt deze bewijsstukken aan zijn/haar peter die hiervoor een betalingsaanvraag indient. Betaling gebeurt in dit geval rechtstreeks op de financiële rekening van de student zelf. Er wordt nooit in cash geld betaald!  

Continuïteitsprincipe

Algemeen geldt het continuïteitsprincipe ten aanzien van onze studenten. Concreet betekent dit dat een student die geslaagd is en mag overgaan naar het volgende studiejaar automatisch opnieuw gesteund wordt. Voor dit volgende studiejaar maakt de student opnieuw een budget op in overleg met zijn/haar peter. De peter legt dit budget voor aan het Fonds en na goedkeuring wordt dit als definitief beschouwd. Indien een student niet geslaagd is, neemt hij contact op met zijn/haar peter en wordt in onderling overleg beslist welke richting de student het volgende jaar uitgaat (jaar overdoen of een andere studierichting kiezen). In functie van deze keuze wordt een budget opgemaakt dat de peter binnen het Fonds voorlegt en argumenteert. Dit voorstel wordt binnen het fonds besproken. Na bespreking  deelt de peter de beslissing van het Fonds mee aan zijn/haar student.   Het Fonds E. Cuvelier stelt zich tot doel kanszoekende jongeren uit Ronse en omstreken die hogere studies wensen te beginnen, te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak. Het fonds E. Cuvelier maakt deel uit van de VZW Goede Doelen van de Lions club Ronse-Renaix en is genoemd naar de stichtende voorzitter van Lions club Ronse-Renaix Dr. Emile Cuvelier. Het fonds werd opgericht in 1998 en heeft sedert zijn oprichting 60 studenten uit de verschillende middelbare scholen in Ronse gesteund. Elke student heeft binnen het fonds een peter die zijn dossier in detail opvolgt en de student raadt geeft en begeleidt doorheen zijn studietraject vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma en bij de zoektocht naar een eerste job.

Not An Indicator (Nandi)

Nandi staat voor "Not an Indicator".  Het doel van dit project is kinderen van de eerste graad lager onderwijs via kunstopleiding in de school te laten openbloeien en te motiveren voor hun studies.  Het project past in een groter geheel van inclusie, is gestart anno 2017-2018 in de basisschool Glorieux en in nauwe samenwerking met kunstacademie afdeling dans, woord en expressie. Voor meer inlichtingen, gelieve contact te nemen met de directeur van de basisschool Glorieux.

Lions House

De Lions Club Ronse-Renaix biedt sinds 2008 aan lokale verenigingen, die passen binnen de doelstellingen van de VZW de mogelijkheid om zich te vestigen of te vergaderen in ons Lions huis.  De Vrolijke Kring heeft haar vaste stek in ons huis. Kortom met de steun van de Lions heeft de VZW haar activiteiten kunnen uitbreiden wat betreft de problematiek van de kansarmoede te Ronse en dankzij het nieuwe Lionshouse is onze verdere toekomst verzekerd. Het Lionshouse is onmisbaar voor onze goede werking. Ook voor de kansarmen betekent dit een eigen stek in een warme, gezellige en familiale sfeer waarin ieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Het is de ontmoetingsplaats voor een lach en een traan.

Schijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes en onze komende evenementen!